seed_6686_1501.jpg

كلزا

دانه کلزا حاوی 45 -40 درصد روغن، 17 تا 26 درصد پروتئین و کنجاله آن حاوی 50 درصد پروتئین است. کنجاله کلزا دارای ترکیب متوازنی از اسیدهای آمینه است لذا دارای کیفیت تغذیه ای بالایی بوده که می تواند در خوراک دام و مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد. این ماده غذایی قابل مقایسه با کنجاله هایی نظیر تخم پنبه بوده و در جیره نشخوارکنندگان بالاخص پرواربندی گوسفند به خوبی عمل مینماید؛ در نتیجه به امنیت غذایی دام کمک می نماید.

Search