cottonseed_meal.jpg

كنجاله پنبه دانه

کنجاله پنبه دانه یک ماده خوراکی مناسب با سطوح پروتئین متوسط است. در مقایسه با کنجاله  سویا  دارای  الیاف  بیشتر  و ترکیب  اسیدهای آمینه  متفاوت  است ( از نظر لیزین ، متیو نین و سیستئین کمبود دارد).

به طور کلی ،میزان لیزین در این ماده اندک بوده و اما به عنوان یک منبع خوب الیاف قابل هضم برای نشخوار کنندگان محسوب می گردد.

Search