feed-ingredients-l-lysine.jpg

لیزین

لیزین به عنوان یکی از اسیدهای آمینه ضروری در واقع یکی از مهم ترین اسیدهای آمینه ای بوده که با هدف تحریک هورمون رشد مورد استفاده قرار گرفته است. می توان گفت بعد از اسید آمینه آرژینین این اسید آمینه لیزین است که شهرت بیشتری در میان اسیدهای آمینه در این زمینه دارد. هر چند مقادیر زیاد لیزین و آرژینین نقش رقابتی با هم دارند. لیزین یکی از اسیدهای آمینه پر نیاز برای ارگانیسم های زنده است که برای رشد حداکثری در حیوانات ضروری است. این اسید آمینه اولین اسید آمینه در خوک و دومین اسید آمینه در جیره غذایی طیور است که اگر در جیره غذایی تامین نگردد تولید و رشد محدود میشود. بیشتر غذاها لیزین کمی دارند و برای بالانس و کارائی پروتئین های جیره غذایی، لیزین می بایستی به جیره اضافه گردد. 

Search